جستجو > مطالب علمی > آبرسانی و دفع فاضلاب > جمع آوری و دفع آب باران

طراحي سيستم جمع‌آوري و دفع آب باران (بخش سوم)

طراحي سيستم جمع‌آوري و دفع آب باران (بخش سوم)

به منظور استفاده از منحنی های IDF بدست آمده در ایستگاه های مختلف کشور در سایر نقاط و در محدوده یک طرح می توان چند وجهی تیسن را تهیه کرد. چند وجهی حول هر ایستگاه شعاع تاثیر آن ایستگاه را تعیین کرده و برای هر نقطه دیگر درون این چند ضلعی می توان از منحنی IDF ایستگاه درون آن به عنوان شاخص با اعمال یک ضریب منطقه ای محدوده طرح بهره برد.

--