جستجو > مطالب علمی > آتش نشانی و کنترل دود > سامانه های اطفاء حریق

جانمایی و نصب خاموش کننده های دستی حریق

جانمایی و نصب خاموش کننده های دستی حریق

ﻫﺮ ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺼﺮفﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺣﺮﻳﻖ ﻛﻼس B ﻳﺎ C ﻳﺎ ﻫﺮدوي آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻳﻚ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻼس ﺣﺮﻳﻖ A ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﻋﻼوه ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻛﻼس B ﻳﺎ C ﻳﺎ ﻫﺮدوي آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع BC، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع A ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

--

نحوه انتخاب خاموش کننده دستی حریق

نحوه انتخاب خاموش کننده دستی حریق

در هر قسمتی از بنا، با توجه به نوع مواد سوختی موجود و گروه حریق احتمالی، باید خاموش کننده دستی با ماده اطفائی مناسب (مطابق با جدول 1 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق آتش نشانی تهران) انتخاب و نصب گردد.

--

تعیین حداقل الزامات اطفای حریق ساختمان در مراحل اولیه طراحی

تعیین حداقل الزامات اطفای حریق ساختمان در مراحل اولیه طراحی

یکی از اولین گام ها در فرایند طراحی سامانه های اطفای حریق در ساختمان، تصمیم گیری در خصوص کلیات، الزامات و نیازمندی های سیستم اطفای حریق با توجه به شرایط پروژه است. سوالاتی از قبیل اینکه آیا اساسا این ساختمان به اسپرینکلر نیاز دارد؟ کدام گروه از تجهیزات باید فهرست شده باشند؟ و سایر سوالات از این دست پرسش هایی است که باید در یان مرحله پاسخ داده شوند. در این یادداشت با استناد به ضوابط سازمان آتش نشانی تهران به آن ها پاسخ داده می شود.

--