جستجو > درباره ما > منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

الف) اصل برابری: همـه اعضای تیم موسس و کارکنان در برابـر قـانون برابرنـد و بايـد بـا همـه آنـان در شـرايط مشـابه رفتـار يكسـان داشـت. در تمامی روابط درون و برون سازمانی حاکم بر کارکنان و بطور کلی ذینفعان باید بدون هيچ گونه تبعيضی رفتار نموده و تصمیم اخذ گردد.
ب) اصــل احتــرام: كارمنــدان در تعــاملات و رفتارهــاي خــود بــا ســاير افــراد از قبيــل مــافوق‌هــا، زيردســتان، همكــاران و تمای ذینفعان بايــد احتــرام آنــان را حفــظ نماينــد.
ج) اصل شفافيت: تمامی اعضای گروه بايـد تمـامي اطلاعـات مربـوط بـه امـور و فرآينـدهاي جـاري بطــور شــفاف در چــارچوب مقــررات و ضــوابط در اختيــار ذينفعــان قــرار دهنــد. ايــن اطلاعــات ضــمن مشــخص كــردن فرآينــدهاي ســازماني، مبنــاي پاســخ گويي اعضای گروه به نسبت به هم و سایر مراجع ذيصلاح را فراهم مي‌آورد.
د) اصل دسترسی عادلانه و گردش صحیح اطلاعات: تمامی اعضای گروه با رعایت اصول حیطه‌بندی و دسترسی افراد باید نقش تسهیل‌گری در گردش صحیح اطلاعات بر اساس فرایندهای تدوین شده را فراهم آورند تا بطور عادلانه برای تمامی اعضای گروه امکان دستیابی به اطلاعات فراهم آید.
ه) اصل اعتماد: تمامی اعضای گروه بایستی بــه انتظــارات و احساســات سایر اعضاء و ذینفعان اهميــت داده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.
و) اصــل پاســخ گــويي: هدف عالیه ما تولید ثروت و ایجاد ارزش اقتصادی و نیز خدمت به جامعه در راستای مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار است؛ لذا تمامی اعضای گروه و کارکنان بايــد در برابــر ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم پاســخ گــو باشــند. اعضای گروه مســئوليت تصــميمات و اقــدامات خــود را برعهــده گرفتــه و باید در مــورد آنهــا بــه سایر اعضاء و ذینفعان پاسخ گو باشند.
ز) اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي و سازمانی: كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخصي يا گروه خاصي استفاده نمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايستی فقط براي انجام وظايف محوله در راستای دستیابی به مصالح عمومي جهت نیل به اهداف سازمانی به كار گرفته شوند.
ح) تعهد و وفاداري به سازمان: اعضاء بايد نسبت سایر اعضاء و همچنین چشم‌انداز، اهداف، مأموريت‌ها، ارزش‌ها، راهبردها و خط و مشی سازمانی تدوین شده متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني، در راستاي تحقق اهداف و مأموريت‌هاي سازمان تلاش كنند.
ط) اصل به كارگيري مهارت و تخصص: اعضای گروه بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه‌اي خويش را براي انجام بهينه فعاليت‌هاي شغلي و سازمانی به كار گيرند.
ر) اصل امانت داری و حفظ اسرار و اطلاعات: تمامی اعضای گروه باید نسبت به اطلاعات و دانش مهیا شده توسط خود یا سایر اعضاء حساس بوده و بدانند که گران‌بهاترین دارایی موجود گروه، اطلاعات و دانشی است که توسط تمامی اعضای گروه فراهم می‌گردد. لذا باید نسبت به حفاظت و نگهداری آن کوشا باشند و از انتشار بدون مجوز آن خود داری نمایند.
چ) اصل مالکیت مادی و معنوی: تمامی دانش و اطلاعات حاصل از پژوهش و گردآوری اعضاء گروه و نیز سایر کارکنان جزء دارایی‌های گروه محسوب شده و مالکیت مادی آن متعلق به گروه می‌باشد. ولی مالکیت معنوی آن مربوط به تیم یا فرد پدیدآورنده بوده و باید در ارائه و اشاعه آن، اجازه صاحب اثر و سایر اعضاء گروه مدنظر قرار گیرد. زیرا در گام اول تنها روش کسب و خلق ارزش اقتصادی توسط این گروه فناوری، گردآوری و توسعه دانش حاصل از پژوهش‌ها بوده و در صورت انتقال خارج از چارچوب ضوابط و بدون در نظر گرفتن رضایت پدیدآورنده دانش امری ناپسند و مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.
خ) اصل کیفیت در اجرا: تمامی اعضای گروه ملزم به ارائه خدمت به مشتریان به بهترین وجه ممکن با کیفیت مورد پذیرش آنها می‌باشند. همگی باید نسبت به این مسئله مهم، جدی بوده و از هرگونه بی تفاوتی پرهیز نمایند. یکی از مهم‌ترین وجوه تعالی و ایجاد اعتبار و خلق یک برند با ارزش، ارائه خدمات و محصولات با برترین کیفیت ممکن می‌باشد.

--