کدام پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی ندارند؟

۷ ماه قبل ۲۰۹ ۰

موضوع تهویه پارکینگ یکی از مهم ترین مباحث در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. اما در این یادداشت با استناد به مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان آتش نشانی به این سوال پاسخ می دهیم که آیا همه پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی دارند؟

مسلما پاسخ منفی است. در ادامه به مرور ضوابط مربوطه می پردازیم. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ، در ﻫﺮ ﺗﺮازى، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج دود و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﮔﺎزى ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶ ﺳﻮزى، ﺑﺎﻳﺪ داراى ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﻜﻒ و ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻚ، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻤﺘﺮ از ٣٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﭗ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﺿﻼع ﺑﺎ ﻓﻀﺎى آزاد در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ٩ ﻣﺘﺮ)، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻤﺘﺮ از ٥٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻓﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاى ﻋﺒﻮرى در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﻓﻦ ﺑﺎﻳﺪ داراى ﻧﺮخ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ F300 باشد.

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻤﺖ داراى ﺳﻄﻮح ﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎى آزاد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎى ﺑﺎز را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻧﻴﻤﻪﺑﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل و درﻳﭽﻪ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل و درﻳﭽﻪﻫﺎى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراى ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﻒ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶاز ٩ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺮوج ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻛﺎرﺑﺮى ﻏﻴﺮ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دود ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

کنترل دود پارکینگ

 

منبع : ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه و تخلیه دود سازمان آتش نشانی تهران


۰ دیدگاه