عوامل موثر بر نشت و نفوذ هوا از پوسته ساختمان

۵ ماه قبل ۱۵۴ ۰

هرگونه نشت و نفوذ هوا به ساختمان تابعی از اختلاف فشار دو سوی پوسته خارجی ساختمان است. دو عامل مهم در ایجاد این اختلاف فشار، فشار دودکشی و فشار باد هستند. اثر این عوامل را در ادامه از دیدگاه هندبوک مبانی ASHRAE بررسی می نمائیم.

فشار دودکشی

در هر ستون عمودی هوا که دمای آن گرمتر از هوای خارج باشد، نسبت به فشار هوای محیط، همواره در پائین ستون هوا فشار مثبت و در بالای آن فشار منفی داریم. با صرف نظر از اختلاف چگالی در ستون عمودی، اختلاف فشار دودکشی، برای یک نشت افقی، در هر موقعیت عمودی به این صورت است:

محاسبات بار گرمایش و سرمایش ساختمان

فشار باد

 بالا و اطراف ساختمان برخورد می‌نماید یک توزیع فشار استاتیک روی پوسته خارجی ساختمان ایجاد می‌نماید که به جهت باد، سرعت باد، چگالی هوا، جهت سطح و شرایط محیطی وابسته است. فشار باد معمولاً نسبت به فشار استاتیک جریان هوای توزیع نیافته در سمت برخورد باد با ساختمان مثبت است و در سمت باد پناه ساختمان و سقف آن، منفی می‌باشد.

البته این فشار، وابستگی زیادی به سرعت باد، شرایط محیطی و شکل ساختمان دارد. با فرض اینکه هیچ تغییر ارتفاع و افت فشاری وجود نداشته باشد، فشار باد یا فشار ناشی از سرعت، توسط رابطه برنولی داده می‌شود. 

محاسبات بار گرمایش و سرمایش ساختمان

Cp تابعی از موقعیت ساختمان و جهت پنجره‌ها است که در آینده اطلاعات کامل برای تخمین مقدار Cp ارائه خواهیم نمود.

محاسبات بار گرمایش و سرمایش ساختمان

شکل بالا، توزیع فشار در ارتفاع ساختمان را نشان می دهد. باید توجه داشت که در شرایطی که هوای داخل ساختمان نسبت به هوای خارج سردتر باشد، اثر فشار دودکشی معکوس خواهد شد.

 

نگارش : رضا جعفری زاده

منبع :

1. کتاب هندبوک مبانی ASHRAE  - ترجمه علیرضا ذولفقاری، پیمان ابراهیمی، رضا جعفری زاده - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه