اصول طراحی معماری استخرهای مسابقات (قهرمانی )

۱ سال پیش ۱,۲۳۵ ۰

اگرچه در طراحی استخر از استانداردهایی نظیر ASA، ANSI/NSPI و ... استفاده می‌شود ولی استخرهایی که مخصوص مسابقات بین المللی هستند باید طبق استاندارد فدراسیون جهانی شنا (FINA) طراحی شوند. طول این نوع استخرها 25متر (مسافت کوتاه) ویا 50 متر(مسافت بلند) و حداقل عمق آنها 1.35 متر می‌باشد. این نوع از استخرها باید مجهز به سیستم تهویه مطبوع برای استفاده در تمام طول سال باشند. شرط استفاده از سکوی شیرجه در استخرهای قهرمانی این است که عمق آب در طرفی از کاسه استخر که سکو در آن قرار دارد حداقل 1.80 متر بوده و این عمق حداقل 6 متر در راستای طول استخر ادامه یابد.

استخرهای المپیکی زیر مجموعه استخرهای قهرمانی هستند و توسط بخش مجزایی از استاندارد فدراسیون جهانی شنا (FINA) طراحی می‌شوند. ابعاد آن 25m × 50m و حداقل عمق آن 2 متر است. استخر المپیکی حاوی 8 مسیر به عرض 2.5 متر برای شنا و 2 مسیر با همان عرض در طرفین استخر جهت جلوگیری از اثر بازدارنده تنش برشی دیوار بر شناگر است تا دو شناگر کناری خارج از لایه مرزی هیدرودینامیکی شنا کنند.

دیواره‌های استخر قهرمانی الزاما باید با سطح آب و خطوط شنا زاویه 90 درجه بسازند و از جنس محکم (صلب) ساخته شوند و تا عمق 80 سانتی‌متری زیر آب غیر لغزنده باشد تا شناگران را قادر سازد در برگشت، عمل تماس و فشار به دیواره را بدون ایراد انجام دهند. لازم به یادآوری است در استخرهای قهرمانی در لحظه مسابقه دهش ومکش آب قطع می‌شود و میزان آلودگی در این نوع استخرها نسبت به سایر استخرها کمتر است. استخر قهرمانی روباز و سرپوشیده به ترتیب در شکل‌های زیر نشان داده شده است.

طراحی استخر، سونا، جکوزی

استخر قهرمانی روباز

 

Swimming_pool_design-10.jpg

استخر قهرمانی سرپوشیده

 

مطابق استاندارد ملی ایران طناب هاي شناور بايد در سر تا سر خط سير شنا كشيده شوند. در جايي كه اين خطوط نصب شده اند و يا كار گذاشته شده اند، بايد كاملاً به هم پيوسته بوده و هيچ فاصله يا فضاي خالي نبايد در آن وجود داشته باشد. طناب هاي شناور، اتصالات مربوطه و ملحقات آن بايد قادر به تحمل نيروي كششي 15 كيلو نيوتن باشند. همچنین، وسيله و يا ابزاري بايد تعبيه شود تا پس از نصب طناب هاي شناور، آنها را در حالت كشش قرار دهد تا طناب كاملاً در موقعيت مستقيم قرار گيرد. ضمن اینکه، يك قلاب ايمني با اين قابليت كه تحت نيروي (2/1±5/7) كيلو نيوتن پاره شود بايد بر روي هر يك از طناب هاي شناور نصب گردد.

ابعاد هرگونه سوراخ يا منفذ مرتبط با طناب شناور بايد مطابق الزامات ارايه شده در بند  4-7 استاندارد ملي ايران به شماره 1-11202 سال 1388باشد تا از گير افتادن و به خطر افتادن شناگران جلوگيري به عمل آيد. مطابق این بند نباید بین محل‌های ثابت و متحرک تجهیز نقاط ایجاد بریدگی و له شدگی وجود داشته باشد. 

طناب هاي شناور بايد همواره بالاي آب قرار گيرند به گونه اي كه در هر شرايطي حداقل نصف و حداكثر دو سوم پهناي جسم شناور نصب شده بر روي طناب، بيرون سطح آب باشد. ضمن اینکه، طناب هاي شناور، ابزار كشيدن و نيز وسايل اتصال بايد به نحوي طراحي شده باشند كه امكان رها شدن خود به خود وجود نداشته باشد. همچنین این الزامات بايد توسط روشهاي مناسب صحه گذاري شود. روشهايي نظير اندازه گيري، بازرسي چشمي و يا آزمونهاي عملي.

الزامات فدراسیون جهانی شنا (FINA) در خصوص طناب هاي شناور: طناب هاي شناور راهنماي خط سير شنا بايد در سر تا سر مسير كشيده شده باشد و همچنين اتصال آنها به ديواره ها بايد كاملاً محكم بوده و توسط بست هايي كه در فرو رفتگي هاي ديوار ها قرار دارد به صورت محكم متصل شده باشد. هر طناب شناور بايد داراي اجسام شناوري باشد كه حد فاصل دو انتهاي آن حداقل 5 سانتي متر و حداكثر ضخامت ( قطر) آن 15 سانتي متر باشد. رنگ 5 مترابتدايي و انتهايي طناب شناور بايد با نواحي ديگر آن متفاوت باشد. بين هر دو مسير شناي مجاور نبايد بيشتر از يك طناب وجود داشته باشد. همچنين طناب هاي شناور بايد كاملاً محكم كشيده شده باشند.

صفحه برگشت که در شکل زیر نشان داده شده وسيله اي است، متصل و يا متحرك كه به ديواره اطراف استخر وصل می‌شود تا ارتفاع ديواره انتهايي استخر را در همان صفحه اي كه ديوار قرار دارد، افزايش دهد.

طراحی استخر، سونا، جکوزی

صفحه برگشت

 

براي شناگران اين صفحه تصوير روشني از ديواره انتهايي استخر براي لمس كردن ايجاد مي‌كند. اين صفحه را مي توان براي نصب پانل هاي زمان سنج نيز استفاده نمود. در ساخت و نصب صفحه برگشت تنها بايد ابعاد نشان داده شده در شکل‌های زیر با سازه مطابقت داشته باشد اما نيازي به تطابق طراحي تجهيزات با مثال داده شده نمي‌باشد. صفحات برگشت بايد در تمام عرض خطوط شنا، در يك يا چند مقطع، قرار داده شود. همچنین، صفحات برگشت بايد در همان صفحه اي كه ديواره استخر قرار دارد نصب شود. حداقل ارتفاع صفحه برگشت بايد 300 ميلي متر نسبت به سطح آب باشد.

طراحی استخر، سونا، جکوزی

 

صفحه برگشت بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه قادر باشد در برابر نيروي افقي معادل با % 100  نيروي عمودي ارايه شده در پيوست الف استاندارد ملي ايران به شماره 1-11202 سال 1388 كه با زاويه 90 درجه و موازي سطح آب به آن وارد می‌شود مقاومت نمايد. جدول 1 نشان دهنده کل بار عمودی افراد استفاده کننده می‌باشد.

طراحی استخر، سونا، جکوزی

 

وزن افراد در جدول 1 بر اساس رابطه 1-1 محاسبه می‌شود. برای استخرهای شنا که برای همه گروه‌های سنی باز می‌باشد داریم:

 تعداد√ × 9.6 × 1.64 + 53.8 × تعداد = وزن        (1-1)

همچنین نیروی عمودی افراد نیز بر اساس رابطه 1-2 محاسبه می‌شود.

 پارامتر حرکتی × وزن × 9.81 = نیروی عمودی         (2-1)

پارامتر دینامیکی نمایانگر بار اعمالی حاصل از حرکت افراد استفاده کننده است (مانند دویدن) که شامل رفتار مواد تحت بار ضربه‌ای می‌باشد و به صورت رابطه 1-3 تعریف می‌گردد.

 (معکوس تعداد نفرات) + 1 = پارامتر حرکتی           (3-1)

 

صفحه برگشت بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه امكان عبور آب براي انجام گردش در سيستم تصفيه استخر را فراهم نمايد. بايد مطابق شکل زیر بخشي با حداقل ارتفاع 100 ميلي متر برای این امر در پايين ترين قسمت طراحي شده باشد.

طراحی استخر، سونا، جکوزی

لبه هاي كناري و بالايي صفحه برگشت بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه فضاي مناسبي براي گرفتن با دست، بر روي آن ايجاد شده باشد. ضخامت این لبه‌ها بايد بين 25 تا 50 ميلي متر باشد.مطابق شکل فوق باید درزی برای طناب شناور در صفحه‌های برگشت در نظر گرفته شود. هيچگونه درزي براي گذر طناب هاي شناور، كه ابعاد آن بيش از 8 ميلي متر در يك بعد باشد ، براي اجتناب از ريسك به تله افتادن، نبايد ايجاد گردد.

 

منبع: مرجع کاربردی استخر سونا و جکوزی، نشر نوآور، پیمان ابراهیمی ناغانی


۰ دیدگاه