جانمایی و نصب خاموش کننده های دستی حریق

۶ ماه قبل ۱۶۳ ۰

ﻫﺮ ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺼﺮفﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺣﺮﻳﻖ ﻛﻼس B ﻳﺎ C ﻳﺎ ﻫﺮدوي آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻳﻚ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻼس ﺣﺮﻳﻖ A ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﻋﻼوه ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻛﻼس B ﻳﺎ C ﻳﺎ ﻫﺮدوي آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع BC، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع A ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺗﺼﺮف، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ٢ واﺣﺪ، ﻳﻚ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٢٣ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٥ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺠﺎري، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري زﻳﺮ ١٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ١ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ و در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٥ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ٦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ١٥ ﻣﺘﺮ و در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ ٩ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺗﻌﺪاد و اوزان ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.)

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي داﺧﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻢ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻧﺰدﻳﻚ دربﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻋﺪد از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت درب ﺧﺮوج (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٣ ﻣﺘﺮ) ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ٣-٢ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﻴﺶ از ٢٣ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﻮد.

ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

در ﻣﺤﻞﻫﺎي ذﻳﻞ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﭼﺮخدار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

 • اﻣﺎﻛﻦ ﭘﺮﺧﻄﺮ
 • اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد وجود دارد

ﺗﻮزﻳﻊ واﻗﻌﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦﻫﺎ،دﻳﻮارﻫﺎ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﻮاﻧﻊ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. درﻋﻴﻦﺣﺎل ﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ در ﺗﻮزﻳﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 • دﺳﺘﺮﺳﻲ آنﻫﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 • از اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در اﻣﺎنﺑﺎﺷﺪ
 • در ﻣﺠﺎورت ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﺎﺷﺪ
 • در ﻣﺠﺎورت دربﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎﺷﺪ
 • اﻣﻜﺎن وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 • در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺑﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ
 • ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
الزامات اطفای حریق

اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي دورهاي داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﻳﺎ داراي ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺷﺎرژ ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﻧﺼﺐﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ، ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج و ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺮوجﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﺎري از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺰاﺣﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻗﻔﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع آﺳﺎنﺑﺎزﺷﻮ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن، از ﻛﻒ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزن ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 1 ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

الزامات اطفای حریق

در اﺗﺎقﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ) ﻛﻪ ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﺪاري ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻜﺎن ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:

 • در ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه   ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.
 • در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻧﻮرﺗﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﻛﻞ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ١٨ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٥٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﻛﻞ آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ١٨ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ (ﻏﻴﺮ از ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﭼﺮخدار) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎﻣﻮشﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٠٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

 

نگارش : علیرضا اعتماد


۰ دیدگاه