نحوه انتخاب خاموش کننده دستی حریق

۶ ماه قبل ۱۹۳ ۰

در هر قسمتی از بنا، با توجه به نوع مواد سوختی موجود و گروه حریق احتمالی، باید خاموش کننده دستی با ماده اطفائی مناسب (مطابق با جدول 1 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق آتش نشانی تهران) انتخاب و نصب گردد.

اطفای حریق، آتش نشانی

 

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺣﺮﻳﻖﻫﺎ (ﺑﺮ اﺳﺎس (NFPA 

 

ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوه : A ﺣﺮﻳﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻮب، ﭘﺎرﭼﻪ، ﻛﺎﻏﺬ، ﻻﺳﺘﻴﻚ و اﻧﻮاع ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ

ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوه : B ﺣﺮﻳﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ، ﮔﺮﻳﺲﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻗﻴﺮ، روﻏﻦ، رﻧﮓﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ روﻏﻨﻲ، ﺣﻼلﻫﺎ، ﻻكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻟﻜﻞﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوه : C ﺣﺮﻳﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داراي ﺟﺮﻳﺎن

ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوه : D ﺣﺮﻳﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، زﻳﺮﻛﻨﻴﻮم، ﺳﺪﻳﻢ و ﻟﻴﺘﻴﻮم

ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوه : K ﺣﺮﻳﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺣﺎوي روﻏﻦﻫﺎي آﺷﭙﺰي (روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ) ﻫﺴﺘﻨﺪ.

طبقه بندی حریق ها (بر اساس BS)

در طبقه بندی استاندارد انگلستان، حریق B شامل مایعات قابل اشتعال می باشد و گاز ها نیز خود به صورت مجزا در گروه C قرار می گیرند و به طبع آن مابقی گروه های حریق نیز تغییر می کنند. بنابراین :

حریق گروه A : حریق های ناشی از مواد سوختی معمولی؛ نظیر چوب، پارچه، کاغذ، لاستیک ها و انواع پلاستیک ها

حریق گروه B : حریق های ناشی از مایعات قابل اشتعال، مایعات سوختنی، گریس های نفتی، قیر، روغن رنگ های پایه روغنی حلال ها، لاک های صنعتی، الکل ها

حریق گروه C : گازهای قابل اشتعال

حریق گروه D : حریق های ناشی از فلزات سوختی نظیر منیزیم، تیتانیوم، پتاسیم، زیرکنیوم، سدیم و لیتیوم

حریق گروه E : حریق ها ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان

حریق گروه F : حریق های از وسایل و تجهیزات آشپزخانه ای که حاوی روغن های آشپزی (روغن و چربی های گیاهی و حیوانی) هستند.

 

 

نگارش : علیرضا اعتماد


۰ دیدگاه