تعیین حداقل الزامات اطفای حریق ساختمان در مراحل اولیه طراحی

۶ ماه قبل ۱۹۰ ۰

یکی از اولین گام ها در فرایند طراحی سامانه های اطفای حریق در ساختمان، تصمیم گیری در خصوص کلیات، الزامات و نیازمندی های سیستم اطفای حریق با توجه به شرایط پروژه است. سوالاتی از قبیل اینکه آیا اساسا این ساختمان به اسپرینکلر نیاز دارد؟ کدام گروه از تجهیزات باید فهرست شده باشند؟ و سایر سوالات از این دست پرسش هایی است که باید در یان مرحله پاسخ داده شوند. در این یادداشت با استناد به ضوابط سازمان آتش نشانی تهران به آن ها پاسخ داده می شود. 

ﮔﺮوهﺑﻨﺪى ﺗﺼﺮفﻫﺎ

در این دستورالعمل، سه گروه ساختمانی بر اساس نوع و ساختار تصرف مطابق جدول ذیل تعریف شده است. لازم به ذکر است گروه بندی ها تنها منحصیر به برخی الزامات این دستورالعمل بوده و قابل تعمیم به سایر دستورالعمل ها و استانداردها نمی باشد. در این خصوص سایر تصرفاتی که در این قسمت به آنها اشاره نشده است، باید طبق نظر مقام قانونی مسئول عمل شود.

اطفای حریق، آتش نشانی

در خصوص جدول فوق نکات زیر در ضوابط سازمان آتش نشانی توضیح داده شده اند:

1.  ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﺣﺖ، زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ.

2.  ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﻔﺎع، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﻣﻌﺒﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.

3. ﺑﺮاي ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺠﺎري ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ٥٠ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺮوه ﺗﺼﺮف را S1 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ

ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮوهﺑﻨﺪىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ فوق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زیر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

اطفای حریق، آتش نشانی

 

 

نگارش : علیرضا اعتماد


۰ دیدگاه