اطلاعیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج 1398.12.19

۱ سال پیش ۱,۰۱۲ ۰

اطلاعیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج در خصوص نظارت بر اجرای اسپرینکلر و عدم ارجاع مالکان به سازمان آتشنشانی جهت  اخذ تائیدیه برای صدور پایانکار

 

به نقل از رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج :

با عنایت به بازدید های بعمل آمده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج از برخی پلاک های ثبتی متقاضی پایانکار، بعضا مشاهده می گردد؛ علیرغم صدور اتمام عملیات اجرایی توسط مهندسان ناظر، ضوابط مشروحه ذیل رعایت نگردیده و در زمان مراجعه مالک به این سازمان در برخی موارد امکان تغییر و یا اصلاح موارد وجود نداشته و طبیعتا مهندس ناظر مربوطه مستقیما مسئول نظارت بر اجرای ضوابط مقررات ملی خواهد بود. 

1. عدم دوربندی راه ها خروج مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (درساختمان های دارای پروانه از تاریخ 95.06.01 به بعد)

2. عدم رعایت ارتفاع جان پناه بام، پنجره ها، تراس و غیره مطابق مقررات ملی ساختمان

3. عدم تامین راه خروج دوم در ساختمان های مشمول

4. عدم رعایت ضوابط مربوط به نمای شیشه ای، مطابق مقررات ملی ساختمان

5. عدم نظارت بر اجرای شبکه بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان های مشمول

علیهذا با عنایت به موارد فوق و سایر موارد ایمنی که در زمان صدور پروانه، در نقشه ها مصوب گردیده است و مهندس ناظر، بر اساس بندهای 2-5-2 و 12-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظیفه نظارت در حیطه مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها، محاسبه ها و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان را دارند، بعضا مشاده می شود، مهندسان ناظر علاوه بر عدم رعایت بند مذکور، از صدور گواهی اتمام عملیات اجرایی، امتناع ورزیده و صدور آن را منوط به پاسخ استعلام این سازمان می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات بوده و ناظر می بایست نسبت به انجام وظیفه خود اهتمام ورزیده و وظایف خود را منوط به تائید سازمان آتش نشانی یا مرجع دیگری ننماید. 

 

منبع : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

تاریخ انتشار : 1398.12.19

 

گروه خبری DPEEG


۰ دیدگاه